دومین جشنواره فضای مجازی، رسانه و نشریات دانشجویی با رویکرد مهارت آموزی

مشاهده و ثبت نام
اخبار
دومین جشنواره فضای مجازی، رسانه و نشریات دانشجویی با رویکرد مهارت آموزی

دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان آذربایجان شرقی با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی - کاربردی برگزار می نماید.

سامانه هوشمند مدیریت جشنواره دانش نگار، دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی

سامانه مدیریت جشنواره های دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی راه اندازی شد.